banner

Technológia

 Implementácia unikátnej technológie smaltovania vychádzajúcej zo slovenského know-how spôsobila v tomto odbore obrovský prelom a umožnila vznik výnimočne odolnej a kvalitnej povrchovej úpravy.

Technológia je založená na princípe aplikácie práškov smaltov v elektrostatickom poli, čím je dosiahnutá aj environmentálna nezávislosť nášho výrobného procesu. Efektivitu takejto výroby a vynikajúce kvalitatívne parametre našich produktov potvrdzuje získanie prestížneho medzinárodného certifikátu kvality ISO 9002.

Technológia výrobkov značky estap® vychádza z uplatnenia nového fyzikálneho princípu, ktorý využíva účinky Coulombovho zákona. To umožňuje realizovať vytváranie povlakov suchým spôsobom a v uzatvorenom systéme, pri ktorom časť smaltovacieho materiálu, ktorá sa nezúčastní tvorby vrstvy na povrchu výrobkov, je okamžite vracaná na opätovné použitie. Tým dochádza takmer k 100% využitiu smaltovacích materiálov bez tvorby odpadov a znečisťovania pracovného a životného prostredia. Proces je plne automatizovaný a riadený počítačmi. Tento spôsob vytvárania smaltovaných povlakov vo svojej fyzikálnej podstate, umožňuje dosiahnuť ich mimoriadnu kvalitu.

 

Výrobný proces

Mlynica

1. Mlynica

Automatická linka v riadenom režime uskutočňuje všetky operácie, ktorými sa východiskový polotovar – smaltárska frita premení na smaltový prášok očakávaných a predpísaných parametrov. Maximálna veľkosť častíc prášku je 100 mikrónov.

Takto pripravený prášok je relatívne elektrický vodivý. Aby bolo možné uplatniť fyzikálny princíp ďalšej metódy vytvárania smaltovaných povlakov, musí sa zvýšiť merný elektrický odpor stotisíckrát. Toto dosahujeme povrchovou úpravou špeciálnym dielektrikom, ktorá vytvorí v molekulovej vrstve akoby klietku, ktorá bráni úniku náboja z častice.

Lisovanie

2. Lisovanie

Lisovanie uskutočňujeme na automatickej linke, ktorá pozostáva zo šiestich základných zariadení: Podávacie zariadenie, ktoré odoberá z balíka (pakety) plechov narezaných na stanovený rozmer príslušný kus a dopraví do prvého lisu, v ktorom sa uskutoční vytvarovanie hlavného telesa vaní, jedná sa o hydraulický lis výkonu 1600 ton.

Výlisok je dopravený do lisu č. 2, v ktorom sa odstrihne prebytočný materiál vrchnej časti vane a urobí ohyb okraja. V ďalšej operácii v lise č. 3 sa vylisuje výtokový a prepadový otvor a urobí podohyb po celom obvode okrajovania. Po priebežnom odmastení postupuje výlisok k zvarovacej jednotke, na ktorej sa navarujú závesné uši a elementy na uchytenie nôh.

Predúprava

3. Predúprava

Všetky výrobky po vylisovaní sa musia pred smaltovaním povrchovo predupraviť. Táto fáza znamená predovšetkým očistenie povrchu od olejov, hrdze a iných mechanických nečistôt.

Čistiaci proces sa komplexne uskutočňuje v automatickej linke, kde poslednou operáciou je sušenie.

Práškovanie

4. Práškovanie

Vytváranie vrstvy metódou nanášania práškov smaltov v elektrickom poli sa uskutočňuje na plnoautomatickej linke, ktorá pozostáva z piatich nanášacích pozícií. V prvých dvoch sa uskutočňuje vytvorenie predpísanej vrstvy základného smaltu a v ďalších troch vytvorenie vrstvy krycieho smaltu.

Výrobok je umiestnený na podvesnom dopravníku, a tak plynule prechádza uvedenými pozíciami. Vrstvy prášku na povrchu výrobku sa vytvoria v dôsledku pôsobenia Colombových síl. Tieto sily sú subtílne, po čase zanikajú a únikom náboja z častíc zoslabujú. Pevné spojenie vrstvy s podkladovým kovom sa dosahuje pri vypálení pri teplote cca 800 °C, čo sa uskutočňuje v priebežnej tunelovej peci.

Vypaľovanie

5. Vypaľovanie

Prevesením výrobku, na ktorom sú vrstvy prášku smaltu z nanášacieho podvesného dopravníka na podvesný dopravník vypaľovacej pece, je tento unášaný do žiarového pásma priebežnej tunelovej pece.

Tu v stanovenom vypaľovacom režime prebehnú reakcie, ktoré sprostredkujú pevné spojenie základného smaltu s povrchom výrobku a vytvorenie celistvej vrstvy takzvaného krycieho smaltu. Po postupnom vychladení výrobkov sú tieto priamo na dopravníku kontrolované a balené.

Kontrola

6. Kontrola

Kontrolu kvality hotových výrobkov vykonáva výstupná kontrola podľa firemnej normy a po dosiahnutí úrovne kvality smaltovaných výrobkov tieto uvoľńuje na balenie. Úroveň smaltovania a smaltovaných výrobkov je definovaná internou dokumentáciou "Rozsah dovolených chýb na finálnom smaltovanom výrobku: smaltované vane a sprchovacie misy", STN EN 232 a STN EN 14516. Rozsah dovolených chýb je určený podľa podmienok spoločnosti za účelom maximálneho uspokojenia požiadavky zákazníka.

Operátori skontrolujú hrúbky smaltov elkometrom na určených miestach /protokol hrúbky smaltovaných nánosov/ a celistvosť povrchu porotestom. Na základe toho zaraďujú pracovníci výstupnej kontroly výrobky do akostných tried Elita a I. trieda, čo je označené na identifikačnom štítku každého výrobku a na obsahovej nálepke palety červenou bodkou.Výsledok kontroly potvrdzuje pracovník výstupnej kontroly na identifikačnom štítku svojou pečiatkou.

 

Prečo sú
estap vane výnimočné?

 • antiadhézna vrstva smaltu Quattro
 • výroba nepoškodzuje životné prostredie
 • vynikajúca životnosť až 30 rokov
 • výnimočný hygienický povrch
 • 3 x pružnejší a odolnejší smalt
 • unikátna povrchová úprava
 • maximálna recyklovateľnosť
 • dokonale hladký povrch
 • výhodné predajné ceny
 • svetová úroveň kvality
 • jednoduchá inštalácia
 • vysoký lesk