banner

Životné prostredie

Jedinečnosť technologického princípu nášho výrobného procesu umožňuje použitie takých výrobných materiálov, ktoré sú ľahko recyklovateľné, neobsahujú jedovaté látky a nezaťažujú životné prostredie.

Dôkazom ekologickej nezávislosti našej výroby je v roku 2000 získaný medzinárodný certifikát ISO 14001. Udržiavanie zdravého pracovného prostredia a všestranná starostlivosť o zamestnancov, tak v pracovnom ako i voľnom čase, sú taktiež jednou z priorít firmy FESTAP.

Ekológia

Náš výrobný proces je z hľadiska ochrany životného prostredia maximálne priaznivý. Využíva princíp unikátnej technológie povrchových úprav založený na elektrostatickej aplikácii práškov smaltov, vyrobených na báze prírodných silikátov. Všetky elementárne suroviny ako plech, práškové smalty, či balenie finálnych výrobkov sú prirodzenými látkami. Odpadový plech sa recykluje ako druhotná surovina. Kartónové obaly je možné odovzdať do zberu druhotných surovín. Taktiež nepotrebná, alebo poškodená vaňa sa môže odovzdať do zberu (narozdiel od plastových, či akrylátových vaní, ktoré sú ťažko likvidovateľné a značne zaťažujú životné prostredie).

Vo väčšine prípadov práve fáza povrchovej predúpravy výrobkov zaťažuje životné prostredie najmarkantnejším spôsobom (žieraviny, jedy, kaly...). Používanie reaktívneho základného smaltu umožnilo z technológie povrchovej predúpravy vynechať niklovanie, a tým vylúčiť zaťaženie životného prostredia ťažkými kovmi. Výberom vhodných chemických prípravkov v tejto fáze výroby sa nám podarilo znížiť prevádzkové teploty kúpeľov, koncentrácie prípravkov a spotrebu vody. Z výrobného procesu sme úplne eliminovali jedy a všetky nami používané prípravky (okrem kyseliny sírovej) sú biologicky odbúrateľné.

Najvýznamnejšou prednosťou tejto výrobnej technológie je proces, v ktorom vytváranie vrstvy z prášku smaltu je exaktne riadené Colombovým zákonom. Znamená to, že častice, ktoré sa v nanášanom priestore nezúčastnia tvorby emailovej vrstvy sú opätovne a plnohodnotne použité na ďalšiu tvorbu vrstvy.

V snahe progresívne zvyšovať kvalitu našich výrobkov na špičkovú svetovú úroveň sme vyvinuli špeciálne antiadhézne a hydrofóbne povlaky, ktoré svojimi účinkami výrazne redukujú spotrebu čistiacich prostriedkov, a tým aj zaťaženie odpadových vôd.

Environmentálnu nezávislosť nášho výrobného procesu potvrdzuje aj roku 2000 získaný medzinárodný certifikát environmentálneho manažérstva ISO 14001.

 

Pracovné prostredie

K realizácii techologicky náročného výrobného procesu bolo potrebné budovať novú filozofiu aj v oblasti pracovnej morálky všetkých našich zamestnancov. Základným predpokladom úspešnej produkcie bolo postupné vybudovanie takej miery pracovnej disciplíny, v ktorej je úplnou samozrejmosťou striktný poriadok na pracovisku, dôsledná kontrola jednotlivých výrobných operácií a transparentné vzťahy v miere zodpovednosti všetkých pracovných skupín na jednotlivých výrobných úsekoch.

Starostlivosť o našich zamestnancov sa prejavuje aj v priestore areálu výrobného závodu vo Fiľakove, kde boli za účelom oddychu a relaxácie vybudované tenisové kurty a chov koní určených pre rekreačné jazdy.

Viackrát do roka organizujeme firemné športové hry pre podporu športového fair play ducha, lepšie vzájomné spoznávanie zamestnancov a v neposlednom rade aj pre prirodzené budovanie lojality zamestnancov k spoločnosti a upevňovanie firemnej kultúry.

Slávnostným vyvrcholením zimnej plesovej sezóny je každoročné usporiadanie firemného plesu, ktorý je príjemným stretnutím a kultúrnym zážitkom pre všetkých zamestnancov firmy a ich rodinných príslušníkov.