banner

Reklamačný poriadok

1. Rozsah uplatnenia
Týmto reklamačným poriadkom sa upravuje reklamačné konanie medzi FESTAP s.r.o. a zmluvnými predajcami týchto výrobkov FESTAP s.r.o. a reklamácie konečných spotrebiteľov.
Reklamačný poriadok upravuje reklamačné konanie v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 654/92 Zb. Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. a Obchodným zákonníkom - Zákon č. 513/1991 Zb. všetko v znení neskorších právnych predpisov.

2. Sortiment, na ktorý sa reklamačný poriadok vzťahuje
Sú všetky výrobky vyrábané a predané výrobcom FESTAP s.r.o. a tovar, ktorý FESTAP s.r.o. predal zmluvným zákazníkom.
Ide hlavne o výrobky:
- oceľové smaltované vane
- oceľové smaltované sprchovacie misy
- hydromasážne vane
nakupovaný tovar, ktorý tvorí príslušenstvo k základným výrobkom:
- sprchovacie zásteny
- zdravotná keramika
- príslušenstvo k výrobkom /sifóny, rúčky, nohy k vani/

3. Miesto reklamácie výrobkov
3.1. Predajcovia výrobkov FESTAP s.r.o. reklamujú všetky práva zo zodpovednosti za vady u výrobcu a dodávateľa tovaru, t.j. FESTAP s.r.o.
3.2. Koneční spotrebitelia uplatňujú všetky práva zo zodpovednosti za vady a náhradu škody u predávajúceho.

4. Práva spotrebiteľa
Práva spotrebiteľa - kupujúceho zo zodpovednosti za vady sa môžu uplatniť len v záručnej dobe, ktorá je vyznačená na záručnom liste.
V prípade vady výrobkov, ktorá bola uznaná zástupcom FESTAP s.r.o. ako skrytá vada spôsobená zmenou štruktúry plechu, záručná doba je neobmedzená.

5. Postup pri vybavovaní reklamácie
5.1. Kupujúci je povinný pri reklamácii predložiť tieto doklady u predajcu:
- doklad o zaplatení výrobku, alebo potvrdený záručný list
- písomné uvedenie všetkých závad výrobku resp. tovaru
- návrh na riešenie reklamácie
- návrh na náhradu škody, ktorá vznikne výmenou vadného výrobku

5.2. Predávajúci vydá spotrebiteľovi doklad o uplatnení reklamácie. Doklad musí obsahovať:
Dátum uplatnenia reklamácie, reklamované vady, návrh na riešenie reklamácie zo strany kupujúceho - spotrebiteľa. Tieto údaje môžu byť uvedené na písomnej reklamácii od spotrebiteľa.

6. Spôsob rozhodovania o reklamácii
Na základe kvalifikovaného posúdenia vady, t.j. či ide o vady neodstrániteľné alebo odstrániteľné a o spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje poverený zástupca fy FESTAP s.r.o.

7. Záruka sa nevzťahuje na:
- závady tovaru, výrobkov spôsobené kupujúcim, najmä tým, že používa tovar v rozpore s návodom na použitie, ktorý je prílohou záručného listu
- závady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do výrobku resp. tovaru pri inštalácii alebo pri používaní.

8. Vybavenie reklamácie
Môže trvať max. 30 dní a pri exportných dodávkach 45 dní.
Reklamácia môže byť riešená: opravou, výmenou, zľavou z kúpnej ceny, vrátením peňazí alebo zamietnutím zo strany výrobcu.
Nároky z vád tovaru zmluvných predajcov môžu uplatniť podľa § 436 a násl. ustanovení Obchodného zákonníka.

9. Všeobecná zodpovednosť predávajúceho za škody spôsobené reklamáciou
V prípade, že vznikne spotrebiteľovi ďalšia škoda /výmenou zabudovaného výrobku/ spôsobená reklamáciou výrobku, ktorá bola uznaná a vybavená, predávajúci hradí škodu do výšky primeraných skutočných nákladov max. však do výšky 120 EUR, resp. 3500,- CZK, ktoré spotrebiteľ uplatní u predajcu na základe faktúry od stavebnej firmy. 

Predajca nahradí škodu spotrebiteľovi až po rozhodnutí o reklamácii zástupcom FESTAP s.r.o., ktorý následne vysporiada škodu na svoje náklady.

10. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 01.07.2001.